Opinie m³odzie¿y gimnazjalnej na temat twórczo¶ci Tadusza Bali

 

Opinie m³odzie¿y Publicznego Gimnazjum w Pasymiu na temat twórczo¶ci Tadusza Bali zebrane przez grupê projektow± w dniach 7 i 8 kwietnia 2011r.

 


W wierszu pod tytu³em "Mi³o¶ci si³a" jest mowa o mi³o¶ci o uczuciach, którymi powinni¶my obdarzaæ innych ludzi. Autor mówi o sile mi³o¶ci, która mo¿e pokonaæ wszystkie przeszkody, by w koñcu dodaæ rozkoszy.
Powinni¶my kochaæ wszystkich i wszystko co jest ziemi, ¿eby¶my ka¿dym dniem siê radowali. S³oñce co nas ogrzewa i ziemi± co nas ¿ywi cieszmy siê tym wszystkim i wszystko kochajmy

Kinga


Wiersze Tadeusza Bali najczê¶ciej opowiadaj± o mê¿czy¼nie, który wyznaje mi³o¶æ kobiecie lub o piêknie, popularno¶ci Pasymia. W wierszach gdzie mê¿czyzna wyznaje mi³o¶æ kobiecie jest delikatno¶æ i rado¶æ w s³owach mê¿czyzny. Darzy mi³o¶æ szacunkiem i jednocze¶nie pokazuje, ¿e bez niej nie móg³by ¿yæ.
Opisuj±c w wierszach Pasym ukazuje piêkno przyrody, które opisuj± liczni tury¶ci.

Maja


W wierszu pod tytu³em "Nasze miasto" jest mowa o Pasymiu. Autor pisze, ¿e miasto jest znane w ca³ej Polsce i za granic±.
Pasym bogaty jest wiele wspania³ych zabytków, ludzie chêtnie przyje¿d¿aj± do tej miejscowo¶ci,aby odpocz±æ od zgie³ku wielkich miast. W tym piêknym mie¶cie miejscowi zawsze mi³o i serdecznie przyjmuj± turystów.

Agnieszka


Wiersze pana Tadesza Bali s± bardzo interesuj±ce. Najbardziej podobaj± mi siê te o Pasymiu, poniewa¿ kocham to miasto i jego spokój. Z utworów wnioskujê, ¿e poeta czu³ to samo. My¶lê, ¿e ka¿dy polubi jego wiersze, a ludzi spoza Pasymia zachêci do odwiedzenia tego miejsca.

Alicja


Moim zdaniem wiersze s± bardzo interesuj±ce. Ka¿dy z nich jest o czym¶ innym, opisuje Pasym. My¶lê, ¿e to co autor pisze w wierszach jest ze mn± na co dzieñ. Pan Tadeusz zrozumiale opisuje to, co my¶li i czuje na temat Pasymia.

Patrycja


Uwa¿am, ¿e wiersze Tadeusza Bali s± interesuj±ce mówi± o Pasymiu i jego zabytkach. Przywo³uj± wspomnienia. Autor nie tylko pisze o Pasymiu, opisuje te¿ swoj± ¿onê. Mówi jak j± kocha i szanuje. Jego wiersze s± bardzo ³adne i i mo¿na je ³atwo zrozumieæ, gdy¿ s± pisane jêzykiem wspó³czesnym.

Malwina


Uwa¿am, ¿e utwory pana Tadeusza, s± bardzo ³adne. Autor opisuje w nich nasz ukochany Pasym. Czytaj±c te wiersze mo¿na odczuæ mi³o¶æ jak± pisarz przejawia³ do Pasymia. Jego wiersze pisane s± jêzykiem wspó³czesnym, co sprawia, ¿e ³atwo siê je przyswaja. Jest to poezja dla doros³ych, jak i dla m³odzie¿y. Bardzo podobaj± mi siê wiersze, bo mówi± o tym, co nas otacza na co dzieñ.

Ola


Po przeczytaniu kilku wybranych wierszy moim ulubionym jest "Pijacy". Opisane w nim jest ¿ycie pijaków ¿yj±cych w ma³ym miasteczku Pasym. Tekst ten ma tyle rymów, i s± one takie ¶mieszne, ¿e a¿ rozbola³ mnie brzuch od ¶miechu. Uwa¿am, ¿e wiersze s± interesuj±ce, poniewa¿ najwiêcej jest w nich napisane o uroczym miasteczku Pasym. Osoby, które przeczyta³y lub przeczytaj± te wiersze, my¶lê, ¿e chêtnie odwiedziliby t± miejscowo¶æ.

Mateusz


Tadeusz Bala jest artyst±, który w dzie³ach ukazuje swoje przywi±zanie do ojczyzny. Piêknie opisuje zabytki, oraz ciekawe miejsce w jego okolicy. Czuæ przywi±zanie do miejscowo¶ci-Pasym poniewa¿ wiele dzie³ mówi w³a¶nie o nim. Dziêki doborowi s³ów ukazuje swoj± wra¿liw± duszê. Teksty Tadeusza Bali s± proste w odbiorze dziêki czemu doskonale nadaj± siê dla ludzi m³odszych i starszych .Cieszê siê, ¿e w mojej miejscowo¶ci ¿y³ taki artysta

Anonim


Analizuj±c wiersze Tadeusza Bali trochê siê rozczarowa³am .Czyta³am je z nadziej± na ciekawe, skomplikowane refleksje. Ale owe wiersze nie zainteresowa³y mnie. Niczym siê one nie wyró¿niaj±, ewentualnie swoj± prostot±. Zaliczam te dzie³a do podgrupy "bia³ych" wierszy a z takich podobaj± mi siê tylko wyj±tki. Podsumowuj±c nie podobaj± mi siê one.

D.


Uwa¿am, ¿e w wierszach Tadeusza Bali kryje siê ukryte piêkno .Poeta u¿ywa wielu epitetów , które nadaj± jego poezji dodatkowych walorów. Czytaj±c wiersze Bali czujê ,jak moje serce nabiera kolorytu, poniewa¿ s± one uczuciowe i lekkie dla duszy. Pasymski pisarz pisa³ utwory prostym jêzykiem , tote¿ dlatego mi³o siê je czyta. Artysta ma swój w³asny styl, który go wyró¿nia. Polecam wiersze czytelnikom, którzy lubi± czytaæ prost± poezjê

Monika


 

 

projekt i wykonanie strony: Dominik Szkoda - Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu ©2010-2011