menu

Deklaracja dostępności

2023-03-29 11:56:57 (ost. akt: 2023-04-04 09:53:59)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w PasymiuMiejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu dostępnej pod adresem www.mbppasym.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (format PDF)

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP Pasym,
zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP Pasym
nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),
wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
podkreślenie elementów nawigacyjnych,
możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa mbppasym.pl spełnia wymagania w 100 %.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Szkoda.

E-mail: mbppasym@wbp.olsztyn.pl

Telefon: (89) 6212117

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu

Adres: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

E-mail: mbppasym@wbp.olsztyn.pl

Telefon: (89) 621-2117

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektonicznaBudynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, ul. Dworcowa 8,12-130 Pasym

Siedziba biblioteki znajduje się na parterze i posiada dwa wejścia do budynku. Oba te wejścia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami - dostęp bezpośrednio z chodnika bez krawężników, możliwy dojazd do posesji samochodem.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Drzwi nie są zautomatyzowane.
Zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych dla czytelników.
W budynku jest 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Budynek Filii w Gromie – Grom 15A, 12-130 Pasym

Budynek biblioteki znajduje się na parterze i posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika przy drodze krajowej nr 53.
Drzwi nie są zautomatyzowane.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
W wejściu z holu do biblioteki znajduje się próg utrudniający wjechanie wózkiem.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.