menu

RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2023-04-11 09:19:59 (ost. akt: 2023-04-11 09:20:37)

RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pasymiu
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ?RODO?, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna Pasymiu z siedzibą: 12-130 Pasym ul. Dworcowa 8.
Został powołany inspektor ochrony danych Pan Krzysztof Kobyliński, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod.umig@pasym.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na
zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnej chwili.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami
upoważnionymi z mocy prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu
profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.